Kodeks

Skorzystać w wyróżnienia dla firm mogą tylko podmioty respektujące zasady programu Laur Wiarygodności.

Program „Laur Wiarygodności”  ma za zadanie wyróżnianie Uczciwych i Rzetelnych firm, które w sposób odpowiedzialny prowadzą działalność biznesową.

Zasady uczestnictwa

Każdy uczestnik programu zobowiązuje się przestrzegać zasad ogólnopolskiego programu wiarygodności.

Regulamin

 1. Do programu laur Wiarygodności może przystąpić: Osoba prowadząca działalność gospodarczą, Spółka Z O.O., Spółka Jawna, Spółka Cywilna, Spółka Akcyjna, Spółka Komandytowa zarejestrowana w Polsce.
 2. Kar-Group potwierdza istnienie firmy na podstawie dostarczonych dokumentów rejestrowych firmy lub na podstawie weryfikacji w CEiDG lub KRS, GUS
 3. Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja warunków prowadzenia działalności na zasadach:
  Przywiązywanie dużego znaczenia do moralności w biznesie
  Dbanie o dobre imię firmy i jakość usług
  Dbanie się pozytywną opinią w środowisku społecznym i biznesowym
  Kierowanie się zasadami uczciwości i rzetelności
  Szanowanie praw konsumenta i firm
 4. Certyfikat ważny dożywotnio (chyba, że uczestnik złamie rażąco zasady programu)
 5. Wysyłka zamówionego Certyfikatu realizowana jest w terminie do 14 dni od daty jego nadania.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wzięcia pod uwagę firm, które nadesłały dane niepełne bądź nieczytelne, lub z innego powodu.
 7. Uczestnik ma prawo do posługiwania się certyfikatem oraz materiałami promocyjnymi Laur Wiarygodności.
 8. W programie Laur Wiarygodności każda firma bierze udział dobrowolnie.
 9. Uczestnik programu zobowiązany jest do poinformowania administracji programu gdy:
  zawiesi działalność
  zlikwiduje działalność
 10. Właściciel Kar-Group zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz regulaminu przy jednoczesnym poinformowaniu klientów o zmianach z wyprzedzeniem 14 dni. Bez jednoczesnych zmian dla firm które przystąpiły już do programu na ustalonych warunkach.
 11. Jest możliwość zamówienia duplikatu, bądź modyfikacji certyfikatu w przypadku wystąpienia błędu nie z winy Organizatora. Koszt takiego zamówienia to 50zł brutto.
 12. Postanowienia końcowe, wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z nadawaniem Certyfikatów będą rozstrzygane polubownie lub przez sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
 13. Reklamacje można składać pod adres: kargroup.oferta@gmail.com, reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 4dni od zgłoszenia.
 14. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: https://laur-wiarygodnosci.eu/
 15. Przystępując do programu zgadzasz się na zapis do newslettera i wysłanie materiałów edukacyjnych, reklamowych. Będziesz mogło w każdej chwili zostać wypisanym i bycia zapomnianym.

Certyfikat dla firmy
– Laur Wiarygodności

W przypadku opinii które podważają założenia Lauru Wiarygodności Organizator może odmówić wydania Lauru Wiarygodności (lub ponownie wyjaśnić sporne kwestie).

Podstawowe źródła informacji